Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-08-20 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do Burs. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). 

Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna: od 4 sierpnia godz. 8.00 – nabór elektroniczny Bursy

Zasady i terminarz rekrutacji

 

• 31 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. – Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w Bursie.

 

• 4 sierpnia 2021. godz. 8.00 – 13  sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna kandydatów do Burs.

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

– zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia,

– dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

• 16 sierpnia 2021 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących
w rekrutacji).

• 16 sierpnia 2021 r. godz. 12.00 – 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

• 23 sierpnia 2021 r. godz. 15.00 – ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat 
w sprawie wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 24.08.2021 r. od godz.8.00 .

Przyjęcia uczniów do Bursy możliwe są przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.
O przyjęciu decyduje Dyrektor Bursy.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 24.08.2021

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków niepełnoletnich

załącznik nr 1a – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków pełnoletnich

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przez rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu.
 2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4.  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bursaradom.edu.pl

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.