REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rekrutacja do bursy będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do Burs. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). 

Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna: od 12 sierpnia 2024r.  godz. 8.00 – nabór elektroniczny Bursy

Zasady i terminarz rekrutacji

 • 20 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. – Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w Bursie.
 • 12 sierpnia 2024. godz. 8.00 – 20  sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna kandydatów do Burs. – rejestracja i weryfikacja wniosków

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

– zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia,

– dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

• 21 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących
w rekrutacji).

• 21 sierpnia 2024 r. godz. 12.00 – 26 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

• 27 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 28.08.2024 r. od godz. 10.00 .

Przyjęcia uczniów do Bursy możliwe są przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.
O przyjęciu decyduje Dyrektor Bursy.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji 2024-2025

załącznik nr 1 – Deklaracjia kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków niepełnoletnich

załącznik nr 1a – Deklaracjia kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków pełnoletnich

załącznik nr 2 Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024 2025

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy/obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przez rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu.
 2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4.  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bursaradom.edu.pl

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.