Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Rodzicu,

§  Przekaż dyrektorowi bursy/internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa/internat mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

§  Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie/internacie.

§  Nie posyłaj dziecka do bursy/internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie/internacie.

§  Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

§  Pozostaw dyrektorowi bursy/internatu numer telefonu do kontaktu. 

Wychowanku,

§  Do bursy/internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

§  Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

§  Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie/internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji. 

§  Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy/internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad. 

§  Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce. 

§  Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy/  internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.

§  Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

§  Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.

§  Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

§  Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

§  Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

§  Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.

§  Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

§  Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

§  Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju –  załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami. 

§  Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.