koperta

OGŁOSZENIE

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr1 w Radomiu  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Na zakup i montaż; pralnico-wirówki o załadunku 27kg.

  1. Termin składania ofert:  12.11.2015godz. 14.00
  2. Miejsce składania ofert; Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu ul. Kościuszki 5
  3. Forma składania ofert: pisemna
  4. Termin realizacji zamówienia: listopad/grudzień-2015
  5. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
  6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
  7. Inne postanowienia: nie dotyczy
  8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: strona internetowa Bursy

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/04/2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.