KONCEPCJA PRACY BURSY

Misja

Bursa jest placówką, która ma zapewnić wysoką jakość opieki i wychowania umożliwiającą naszej młodzieży aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym.

WIZJA:

 • Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 • Wspieramy rodziców  w wychowaniu.
 • W miarę możliwości zapewniamy dobre warunki bytowe i wyposażenie.
 • Chronimy przed zagrożeniami społecznymi.
 • Uczestniczymy  w życiu środowiska lokalnego.
 • Wspomagamy wszechstronny rozwój wychowanka.
 • Zapewniamy bezpieczny pobyt wychowanka placówce.
 • Kształtujemy postawy moralne, społeczne i patriotyczne akceptowane w społeczeństwie.
 • Procesy edukacyjne w bursie maja charakter zorganizowany.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku bursy.
 • Podnoszenie jakości pracy w placówce

Opieka i wychowanie

 • Tworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczego.
 • Zapewnienie systematycznych i skutecznych działań opiekuńczych.
 • Kształtowanie postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych zgodnie z uznanymi wartościami i normami postępowania społecznego.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Angażowanie rodziców  w życie bursy.

Kształcenie

 • Tworzenie optymalnych warunków do nauki.
 • Współpraca ze szkołą.
 • Organizacja pomocy w nauce

Profilaktyka

 • Zdrowy styl życia.
 • Zapobieganie uzależnieniom.

Organizacja i zarządzanie

 • Dostosowanie organizacji bursy do realizacji zadań.
 • Tworzenie odpowiedniej bazy i wyposażenia zapewniającego zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu wychowanków i pracy personelu.
 • Wprowadzenie Kontroli Zarządczej w placówce.
 • Nadzór pedagogiczny.

Powyższe zadania będą zawarte i realizowane w planach:

 • opiekuńczo – wychowawczym
 • pracy zespołu wychowawczego

W programach:

 • wychowawczym i profilaktyki
 • własnych