W związku z wyznaczonym terminem egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych istnieje potrzeba wznowienia pracy placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w tym przede wszystkim burs szkolnych. W związku  z tym zwracamy sie z prośbą do młodzieży i rodziców, aby z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informowali nas o chęci powrotu do placówki. Informacje proszę przekazywać wychowawcom grup lub telofonicznie do bursy na nr 48 3622368 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00.