Deklaracja dostępności Bursa Szkolna nr 1 w Radomiu

Bursa Szkolna Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursa Szkolna nr 1 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 • Zamieszczone informacje w Postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Rola.
 • E-mail: bursa1@bursaradom.edu.pl
 • Telefon: 48-3622368

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomiu
 • Adres: ul. Kościuszki 5, 26-600 Radom
 • E-mail: bursa1@bursaradom.edu.pl
 • Telefon: 48-3622368

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejście znajduje się od strony ulicy.
 • Szkoła posiada miejsca parkingowe za budynkiem.
 • Wejście jest zabezpieczone zamkiem elektronicznym.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez klatki schodowe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.