Rekrutacja kandydatów do bursy odbywa się w dwóch etapach:

 

 • Rekrutacja do Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy.
 • Wychowankowie mieszkający w bursie, mogą ubiegać się o miejsce w następnym roku szkolnym składając deklarację kontynuacji /załącznik nr 1/.

Warunkiem kontynuacji jest:

– pobyt w bursie co najmniej do 31 maja 2019 /w szczególnych przypadkach czas pobytu może zostać skrócony/.

– pozytywna opinia wychowawcy grupy.

 • Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania odbywa się od 27.05.2019 roku do 05.06.2019 roku.
 • Rekrutacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

I etap postępowania rekrutacyjnego – drogą elektroniczną.

 • Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 29.07.2019 roku od godz. 8.00 do 14.08.2019 roku do godz. 15.00
 • Publikacja listy zakwalifikowanych 19.08.2019 roku godz. 10.00
 • /Ważne! Warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest złożenie potwierdzenie woli przez rodziców od 19.08.2019 roku od godz. 12.00 do 22.08.2019 roku do godz. 15.00
 • Publikacja listy przyjętych 23.08.2019 roku od godz. 10.00

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie :

 • zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia
 • dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
 • dostarczyć potwierdzenie woli pobytu

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

            Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 26.08.2019 roku od godz. 8.00
            do 30.08.2018 roku do godz. 12.00 /w przypadku wolnych miejsc.

Przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa dysponuje wolnymi miejscami. Kwestionariusz należy pobrać ze strony bursy – www.bursaradom.edu.pl / załącznik nr 5/. Wypełniony należy doręczyć do Sekretariatu Bursy.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone są:

 • na stronie dotyczącej rekrutacji  /www.oswiatawradomiu.pl w zakładce – Nabór do Bursy/
 • w Regulaminie Rekrutacji
 • w Harmonogramie Rekrutacji na aktualny rok szkolny /załącznik nr 2/

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

załącznik nr 1 – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków niepełnoletnich

załącznik nr 1a – Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie dla wychowanków pełnoletnich

załącznik nr 2 – Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/20

załącznik nr 3 – Kryteria naboru do bursy

załącznik nr 4 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 5 – Kwestionariusz przyjęcia do bursy /obowiązuje w etapie rekrutacji uzupełniajacej/

Oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przez rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów jest Bursa Szkolna Nr1 w Radomiu.
 2. dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 4.  każdy kandydat do bursy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 5. kandydat do bursy  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bursaradom.edu.pl

należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.